Bantuan Solidariti Pemandiri

  • *Seperti dalam kad pengenalan
  • * Ini bagi membantu pihak admin membuat penilaian pemohon
  • * Pastikan data di kad pengenalan jelas kelihatan
  • * Buku bank atau tangkap layar dari perbankan atas talian
  • * Kad yang ada nama pesakit dan hospital
  • Drop files here or